05/06/17

In die de oe | Sa costitutzione danesa

de Màuru Piredda


Su 5 de làmpadas est die nòdida in Danimarca. In die de oe, su 1849, su rennu danesu nche coleit a monarchia costitutzionale apartende·nche s'assolutismu introduidu dae sa segunda metade de su de 17 sèculos. Su re Federicu VII disinneit de nche cròmpere a sa fase noa firmende sa Costitutzione. Sa de bator versiones de custa "magna charta", la firmeint semper in die de oe. Como su sistema parlamentare danesu est unicamerale e finamentas una fèmina podet eredare su tronu.