13/06/17

In die de oe | Sa fua de Umberto II dae Itàlia

de Màuru Piredda


No lu podeit bajulare su resurtu refendàriu. Su “re de maju”, Umberto II de Savoia, a pustis de su sèberu republicanu de sa populatzione italiana, disinneit de si nche fuire dae s'Itàlia. Nche crompeit a Portugallu. S'esiliu de sos sabaudos, cun s'aprovatzione de sa Costitutzione, devengeit lege. A su nessi finas a su 2002. Deus bàrdiet a su fìgiu Vittorio Emanuele e a su nebode Emanuele Filiberto.