01/06/17

In die de oe | Sa prima Costitutzione republicana tunisina

de Màuru Piredda


Sa Tunisia, protetoradu frantzesu dae su 1881, crompeit a s'indipendèntzia dae Parigi in su 1956. Su Bey de Tunisi però, Muhammad VIII al-Amin, ùrtimu sovranu de sa dinastia Husaynida, non dureit meda comente ghia de s'istadu indipendente. In su 1957 s'Assemblea costituente de su paisu mediterràneu decrareit decàida sa dinastia chi renneit dae su 1705 cun Al-Husayn I ibn Ali. Sa Costitutzione republicana l'adoteint in die de oe, su 1959. Habib Bourghiba abarreit presidente de sa Repùblica fintzas a su 1987. Riformadore e làicu, cumintzeit cun una fase sotzialista sighende a pustis cun una prus liberale. Favorèvole a sa normalizatzione de sos raportos cun Israele, mudeit sa positzione sua in su 1978 critichende sos acordos de Camp David. In su 1987 nche l'aparteint pro more de unu “corfu de istadu mèigu”.