11/06/17

In die de oe | Si nche morit Enricu Berlinguer

de Màuru Piredda


Si nche morgeit in die de oe Enricu Berlinguer, su de tres segretàrios de su Partidu comunista italianu. Fiat su 1984. Fìgiu de s'abocadu Màriu e nebode de su fundadore de La Nuova Sardegna, Enricu militeit in su partidu dae su 1943 e ghieit sa federatzione giovanile (sa Fgci) finas a su 1956. Dae su 1962 in sa segreteria, devengeit segretàriu generale 10 annos a pustis. Teorizeit s'eurocomunismu in pare cu Santiago Carrillo (partidu comunista ispagnolu) e Georges Marchais (frantzesu) e, in Itàlia, si nch'acurtzieit a sa Dc de Aldo Moro punnende a unu cumprumissu istòricu a pustis de su golpe tzilenu. Ammentadu pro sa chistione morale, Berliguer si nche morgeit cando chi sos paisos sotzialistas fiant galu ritzos mancari in crisi. Nemos, duncas, podet nàrrere ite aiat pòdidu disinnare a pustis de s'89, sende biu. Bolognina issu puru?