04/06/17

In die de oe | Su bolu aerostàticu de sos frades Montgolfier

de Màuru Piredda

Anonai, Otzitània. Joseph Michel e Jacques Étienne Montgolfier disinneint de mustrare a su pùblicu su bolu de s'aeromòbile aerostàticu chi pigheit su nùmene dae su sambenadu issoro. Fiat su 4 de làmpadas de su 1783. A su resurtu bi crompeint gràtzias a unos cantos esperimentos, ma s'idea nascheit -- a su nessi gasi nos contant -- a pustis de àere bidu roba tesa artziende·si pro more de su fogu chi bi fiat in suta. Osservende custu fenòmenu, Joseph Michel cumintzeit a pensare a unu mèdiu pro atacare a Gibilterra dae sas àeras. Su primu bolu l'isperimenteint in su mese de nadale de su matessi annu. Ma sos inventores, tando, perdeint su controllu de sa criadura issoro. In die de oe su bolu: 2 chilòmetros, 10 minutos e un'artària intre sos 1600 e so 2mìgia metros. Su primu bolu cun gente in intro su 19 de santugaine, in Parigi.