21/12/17

Erdogan rispondet a Trump cun un'ambasciada turca in Gerusalemme

de Lisandru Beccu


Su sèberu de Donald Trump nche tramudare s'ambasciada americana a Gerusalemme, reconnoschende·la de facto comente capitale de Israele, at ingendradu tensiones e mùtrias malas in totu su mundu de s'oriente mesanu. Fintzas s'Onu voteit contra a su sèberu atuadu dae sos Istados Unidos.

In custas dies a achicare su fogu b'at pensadu Erdogan. Su presidente turcu at annuntziadu chi «Si Deus cheret, dae inoghe a pagas dies, amus a abèrrere s'ambasciada nostra in Gerusalemme Est». Est làdinu su riferimentu a sa voluntade de reconnoschimentu de sa Palestina promòvida dae s'Organizatzione de sa cooperatzione islàmica. A acontzare su su càrrigu, però, est intervènnidu fintzas su Ministru de sos Afares èsteros, Mevlut Cavusoglu narende chi sa Turchia at a abèrrere s'ambasciada in Gerusalemme petzi cando su mundu at a àere reconnotu s'istadu palestinesu.