19/12/17

“Hallelujah”, essida a campu sa versione sarda de Nicola di Bànari

de Màuru Piredda 

Imàgine pigada dae Youtube

Podet èssere chi su bonu de nois l’apat connota interpretada dae Jeff Buckley, su cantautore chi nos lasseit binti annos a como abbratzende·si sas abbas de su riu Wolf, in Memphis. “Halleluja” de Leonard Cohen como faeddat in sardu gràtzias a s’adatamentu de Lisandru Carta, est a nàrrere Nicola di Bànari. La podimus iscurtare in sas prataformas Youtube e Deezer. Lisandru, cun boghe funduda subra de un’arpègiu de chiterra e unos cantos tzìrrios de violinu (sonadu dae Pepinu Anfossi), giogat cun sa guarnissa aprontada dae s’artista canadesu pro b'insertare sos meledos suos in limba nostra. Tocat a l’iscurtare.