18/12/17

Luego su domìniu .srd

de Lisandru BeccuCun sa deliberatzione de su 13 de nadale sa Regione cunfirmat s'impinnu suo pro sa còmpora e sa gestione de su domìniu internet de primu livellu genèricu .srd. Cun unu disponimentu de 20mìgia èuros pro ativare s'iter, sa Sardigna at a tènnere unu riferimentu virtuale chi l'at a identificare in totu su mundu. At a crèschere, duncas, s'imàgine de s'ìsula in foras de sas làcanas traditzionales e cun issa totu su patrimòniu ambientale, culturale e linguìsticu.

Su domìniu sardu si nch'at a sètzere a costàgios de àteros prus connotos: su .com (cummertziale), su .info (informatzione), su .eu (europa), o su .org (organizatzione), ma finas a sos prus pagu connotos che a su .cat (catalanu), su .eus (bascu), su .bzh (brètone) o su .scot (iscotzesu).
A su chi narat s'assessore de sos Afares generales Tilipu Spanu, duncas, dae inoghe a ses meses su .srd diat dèvere èssere operativu e a disponimentu de sas aziendas e de sos tzitadinos sardos.