18/12/17

Puddu, Muroni e Sedda: aberturas e ammissiones conca a sas regionales

de Màuru Piredda 


Baddu a l’ischire cantos sunt sos Màriu Puddu de Sardigna. Su chi ischimus est chi bi nd’at duos chi sunt prus Màriu Puddu de sos àteros. Unu at bortadu – in limbas tres – sa Costitutzione provisòria de sa Repùblica sarda (e in prus de sos àteros Puddu podet àere a su nessi una “h”). Un’àteru, che a unu dantzadore de sos (chimbe) isteddos, at postu in birbìllios duos òmines ativos in su campu polìticu etnoregionalista: sa ghia de Sardos e su presidente de su Pds. Ite at naradu su Màriu Puddu grillinu?

Chi «abbaidamus a sos autonomistas e a sos indipendentistas» semper chi non siant andados a manu tenta «cun Pd e Pdl»

«Abertura de importu» pro Anthony Muroni: «S’ùnica cosa crara – at annantu – est chi non nos amus a alleare mai cun Pd o Forza Italia, sos responsàbiles de su degòlliu atuale, ma petzi cun chie est interessadu a tènnere conca, coro e ànima in Sardigna». Paret un’abertura finamentas sa sua, mancari – nât chi – «in sas cosas de fàghere». Pagas chidas a como, sende chi fiant presentende su polu de s’autodeterminatzione, su “nono” fiat pro cale si siat partidu italianu. 

Prus articuladu Franciscu Sedda (su de Muroni fiat petzi unu messageddu in Facebook) in su situ de su partidu suo. De tres «ammissiones» mentovadas dae su semiòlogu (atribuìbiles a su M5s), una pertocat sa “leadership”: «Sos 5 isteddos – nât chi – aberint petzi a chie podet carrare abba a sa candidadura issoro pro sa presidèntzia de sa Sardigna». Paret un’ammissione finamentas sa sua: est a nàrrere “o Maninchedda o nudda”.