16/01/18

Adelasia di Torres conca a s'America's Cup

de Lisandru BeccuUna barca fata e progetada in Sardigna diat pòdere leare parte, su 2021, a s'America's Cup de Auckland. Est Adelasia di Torres, cuncurrente cun nùmene italianu e cun patronadu de sa regione sarda.


Est terranoesu, e pro èssere pretzisos de Santu Pantaleu, s'imprendidore e cabu de sa fundatzione Adelasia di Torres. Renadu Azara tenet bisos meda e costumat a los atuare impreende sa fortza de sas passiones suas, in custu casu sa vela. “Como nche cherimus cròmpere a unu traguardu – at naradu Azara - su chi nos permitat de nos nche pòdere iscrìere a sa regada prus famada de su mundu». S'editzione nùmeru 36 de s'America's Cup at a èssere in su Gulfu de Hauraki, in abbas neozelandesas e sas iscritziones ant a iscadire su 30 de làmpadas de ocannu.
A sa cunferèntzia de imprenta bi fiat fintzas su Presidente de sa Regione Frantziscu Pigliaru chi est intervènnidu narende chi «At a nàschere, duncas, unu tzentru de sa nàutica professionale chi at a isvilupare su setore e at a generare personalidades cun cualìfica arta».