08/01/18

Eletziones italianas, pro su Pds su tempus de s’alleàntzia cun su Pd no est cròmpidu

de Màuru Piredda


S’8 de ghennàrgiu est inoghe. Ma pro su Pds de Maninchedda e Sedda no est cròmpidu su tempus pro s’alleàntzia cun su Pd in sas eletziones italianas imbenientes. Ca nât chi non b’at cunditziones pro las mudare in un’eventu natzionale sardu. «Cara a sa proposta de definire una frontera noa de su chi b’at de fàghere - leghimus in su documentu aprovadu issara dae su diretivu -, sa lìtera de su Pd proponet una campagna eletorale movende dae su chi at fatu su guvernu Renzi». In sa missiva imbiada eris dae su segretàriu Giosepe Luisi Cucca (bantadu dae sos sovranistas pro su «garbu» e su «mètodu»), su Pd aiat osservadu «impignu màssimu pro garantire a su Pds una candidadura cun sas possibilidades prus ampras de èsitu favorèvole, in cumpatibilidade cun sas esigèntzias de rapresentàntzia de su Pd». Cosa, custa, chi non si nch’istèsiat «dae su perìmetru de su tzentru-manca», a su chi narant sos de su Pds. E como? «Su Diretivu natzionale impuntzat su segretàriu a sighire in s’atzione de diàlogu cun sas fortzas indipendentistas e democràticas interessadas a fàghere intèndere sa boghe de su pòpulu sardu».