27/01/18

In ue semus? Su carrabusu nos dat contos giustos

de Maurìtziu Sale 

Deretos: Progetu Autodeterminatzione


In contra tendèntzia a su chi unu si diat isetare in contu de eletziones polìticas italianas, in Sardigna, oe, su cumpartu prus firmu paret su cumpartu indipendentista. Podet èssere misturu de abba cun ògiu chi, duncas, non prendet. Podet èssere emulsione. A dae chi si presentant pro sa prima bia, non sunt datos iscientìficos, sunt istatìstica. Siat comente si siat, sunt belle totus a unu. Non sunt Unu, craru, ma s'unione b'est e sunt cosas chi tocat a bogare a pìgiu.

Custu nessi est su chi si nche sejat a rodeu peri sa rete e mescamente mintzende·nche sas nàstulas a intro de sos sitos sotziales, bidu chi sos giornales locales, francu calicunu, non nde faeddant. Antony Muroni - boghe maistra de AutodetermiNatzione - chi s'annu coladu, in su mese de austu, nos aiat dadu a intèndere chi issu fiat in cue pro àteru e chi de candidadura non si nde faeddaiat, oe est su candidadu de primore, paris cun medas nùmenes noos e àteros prus chi non connotos.

Sos paràmetros de sa mala cuntentesa sunt che pare belle in totue. Sa gente nch'est istraca, est isfidiada, isporada. E, b'at de nàrrere, sos cojuios intre partidos  sardistas e partidos de màdrighe italiana, su prus assentados in su ladus de dereta, pagu agiuant. Su chi at fatu su Partidu sardu, imbentu galanu e sàbiu de gente che a Lussu e Bellieni, no est cosa chi si potzat bajulare ne in intro, ne in foras dae su partidu matessi. Sas dificultades de su Partidu democràticu, chimentadu in corpus e ànima, sunt cara a totus. Sa dereta isulana non si bantat mègius sorte. Abarrant, o mègius istant, sos de Maninchedda chi, a pustis de chimbe annos de guvernu, parent galu marinende, ma in abbas trùbulas. Parant su fronte sos de sos Chimbe isteddos chi, fintzas si tenent pojos internos malos a prenare, sighint su caminu issoro de crèschida o de "decrèschida" chi siat.

Custu est su palcu chi tenimus in dae in antis e galu una bia s'istadea la tenet unu pòpulu chi, votende, non votende o torrende·nche sas tèsseras eletorales a sa Comuna, at a sestare sa diferèntzia. In Sardigna, ma giai est cosa connota in totue, sa polìtica nche tenet sas raighinas tudadas in un'assentu e in una pràtica fallimentares e sunt agarradas a unu terrinu mòvidu. Terrinu capitalista e mesches assistentzialista. A bias fintzas ratzista, a dolu mannu. Terrinu in ue a prantare sas modinas pro unu fràigu nou at a dare matana a chie si siat.