05/01/18

Sacheddos bio, s'Itàlia si ponet in règula

de Lisandru BeccuSacheddu nono, sacheddu emmo, sacheddu dae domo. Sunt custas sas chistiones chi ant abertu s'annu nou a pustis de s'atuatzione de sa diretiva europea 2015/720.


Sa delìbera de s'Ue de su 29 de abrile de su 2015, chi s'Itàlia at aprovadu como ebbia pro non retzire multas dae Bruxelles, punnat a prevènnere e a menguare s'impatu de sos imballàgios in s'ambiente. S'òbligu est istèrridu a totu sos istados membros e leat in cunsideru su fatu chi sos sacheddos de plàstica pro frùtora e ortalìtzia, cun una grussària prus minore de 50 micron, est prus fàtzile chi devèngiat arga e chi sa gente nche l'imbolet incuinende s'ambiente.
Cada sacheddu at a costare pagu prus o mancu 0.02 € (est craru chi custu est petzi unu valore de riferimentu e cada cummertziante at a pòdere istabilire su prètziu a praghere suo), tzifra a tesu meda dae sos 0.05/0.10 € chi gastamus pro sos sacheddos de trasportu atuales.

Su Ministeru de s'Ambiente at acraridu chi est permìtidu s'impreu de sacheddos batidos dae domo, bastis chi resurtent intreos, cunformes a sa normativa ambientale e sanitària, adatos a sos alimentos e cun pesu aguale a sos chi sunt presentes in sas butegas.