06/01/18

Universidade de Casteddu, resèssidu su primu trapiantu de manu sintètica

de Maurìtziu Sale

Deretos TgCom24

Cun un'Ansa de sas 12:30, eris s'Universidade de Casteddu at dadu a intèndere chi su primu trapiantu de manu sintètica, cun mecànica miniaturizada e cun sensu tàtile, est resèssidu. S'interventu l'at fatu s'iscuadra de chirurgos ghiada dae Paolo Maria Rossini, in su Policlìnicu Gemelli de Roma, ma su progetu de sa pròtesi noa, mescamente sa miniaturizatzione de sos cumponentes eletromecànicos, est istadu cuntzepidu e realizadu in Sardigna.


Su mermu bi l'ant impiantadu a una fèmina, Almerina Mascarello, chi nche l'aiat pèrdidu in un'eventu traumàticu. «Sa particularidade de su progetu est fundada - si leghet in su situ Eolab.diee.unica.it - subra de su cumbinchimentu chi istudiende sa comunicatzione bidiretzionale intre su cherbeddu e sos efetores neurales in sos primates e in s'òmine, potzat agiuare a connòschere mègius su controllu neuromotòriu umanu e potzat duncas ispirare printzìpios de progetatzione pro ainas robòticas bio-ìbridas, basende totu subra de una generatzione noa de cumponentes chi siant a tretu de ativare una comunicatzione bidiretzionale balente intre su cherbeddu e sos efetores neurales in sugetos chi nch'ant pèrdidu unu mermu». Singiale bonu in àmbitu mèigu e bonas isperas in Sardigna pro chi s'àndala de sighire, sa de sa chirca rigorosa cun progetos de vàllia, s'ispàinet a totu sos àteros setores de s'esistèntzia. A tempus prus.