17/02/18

Riserva de Bioisfera sarda, sa presentada su 24 in Thiniscole

de Ànghelu CanuSu 24 de freàrgiu, dae sas 9,30 a sas 13,30, in un'addòbiu pùblicu in s' Àula Magna de s'Istitutu tècnicu “Luisu Ozanu” de Thiniscole, su Comitadu de Gestione de s'àrea “Tepilora, Riu Pasada e Montarbu” at ammanitzadu sa presentada de sa Riserva de Bioisfera sarda.

Su programma “Òmine e Bioisfera (Man ad the Biosphere programme) MaB” - l'ant istituidu in frau de sa 16° Cunferèntzia Generale de S'Unesco, cun sa punna de amparare e avalorare sos eco sistemas, seberende sos territòrios ricos de biodiversidades particulares e chi proponent polìticas de crèschida e de isvilupu sustenìbile.
 

E custu est su chi diant chèrrere sos 17 amministradores de su territòriu “Tepilora, Riu Pasada e Montarbu”: chi su reconnoschimentu Unesco siat unu puntòrgiu a sas comunidades e chi serbat a printzipiare istrategias noas de educatzione a sa sustenibilidade e a sa crèschida culturale, avalorende e cualifichende s'oferta turìstica e sas produtziones tìpicas de su territòriu.

In fatu a sos saludos de su mere de domo, Giuanne Luisu Farris, sìndigu de Thiniscole, e de su coordinadore de sa Riserva Gratzianu Ispanu de Lodè, Giuseppe Vignali, diretore de su Parcu Natzionale de s'Apenninu, at a faeddare de s'esperièntzia fata dae s'Apenninu Tosco-Emilianu, mentres Carina Pinna e Manuela Mulargia, rapresentantes de sos noe Ceas sardos de su territòriu, ant a contare de su chi sunt faghende inoghe in Sardigna comente Ufìtziu MaB.

Coordinados dae Filippo Lenzerini, Antoni Casula (agentzia Forestas), Pedru Ànghelu Loru (Parcu Geomineràriu Sardigna) Austinu Cicalò (Ccia Nùgoro), Giuanne Mossa (Gal Nugoresa Baronia), Antonella Piredda (Ic 1° Thiniscole) imbetzes ant a dare una mirada a su benidore, alleghende de punnas e de prospetivas de sa Riserva.

Donatella Emma Innàtzia Spano, assessora de sa Defensa de s'Ambiente, at a tancare s'addòbiu isprichende sas istrategias pro s'isvilupu sustenìbile chi est aparitzende sa Regione Autònoma de sa Sardigna in contu de su territòriu reconnotu comente Riserva de Bioisfera dae s'Unesco.

Un'addòbiu pùblicu abertu a totu sos chi bi cherent leare parte e chi nde cherent ischire de prus e cumprèndere su chi b'at capitende in custu bicu de Sardigna.