05/03/18

Eletziones, M5S subra su 40% in Sardigna, ma perunu monocolore in Italia

de Màuru PireddaGalu b’at carchi setzione, ma su Movimento 5 stelle de Luigi di Maio, cun su 31% o barda, nch’est a tesu dae su nùmeru de cunsensos netzessàrios pro unu guvernu monocolore. Mancari siat su primu partidu italianu (in Sardigna nche bàrigat su 40%), custu resurtu aberit sas ghennas a unos cantos iscenàrios. Alfonso Bonafede, inditadu comente ministru de sa Giustìtzia, at naradu a pustis de sas primas proietziones chi «amus a èssere su pilastru de sa legisladura imbeniente».

Prima coalitzione su tzentru-dereta cun sa Lega prus de 18 puntos pertzentuales, Forza Italia a inghìriu de su 14 e Fratelli d’Italia chi non nche crompet a su 5. Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Raffaele Fitto aiant naradu, sas dies coladas, chi «non nos amus a partzire pro sustènnere àtere».

Ma unu contu est a faeddare a primu de sas eletziones, un'àteru est a nde faeddare a pustis.
Como, mancari cherende, Forza Italia sos nùmeros pro formare unu guvernu de “intesas largas” cun su Pd (chi si firmat suta de su 20% ponende in birbìllios a Renzi matessi e a sa leadership sua), no los tenet. Prus possìbile, baddu si est petzi una chistione matemàtica, un’intesa M5s e Lega (e Fd'I?), optzione chi carchi candidadu pentisteddadu non nch’at postu mai a banda (su giornalista Paragone). 
Ant a èssere sas acontèssidas de custas dies a nos nàrrere cantu potzant èssere cunfirmadas custas tendèntzias. O si nch’amus a lòmpere a aterue: guvernu tècnicu, guvernu de minoria, instabilide “ispagnola” cun cramada eletorale noa in atòngiu in cherta de una majoria chi siat a tretu de guvernare.

E si in su tzentru-manca buscat iscrannos petzi su Pd, est galu crisi in su mundu de sa sinistra. Bator fiant sas listas a manca de su Pd: Liberi e uguali, Potere al popolo, Partito comunista e Sinistra rivoluzionaria. Petzi sa formatzione ghiada dae Pietro Grasso nch’at a sètzere unos cantos palamentares.
In foras de s’arcu parlamentare sas formatziones fascistas CasaPound e Italia agli italiani (Forza Nuova e Fiamma tricolore).

Pro su chi pertocat su Progetto Autodeterminatzione, sa resèssida no est intre sas mègius (nemmancu su 3%). Anthony Muroni e alleados, in sa campagna eletorale, naraiant chi fiat cosa possìbile a nche cròmpere a Parlamentu binchende in carchi cullègiu uninominale e pighende su 20% in Sardigna.