08/04/18

“Prusu a fundu”, una mustra in onore de sos Kenze Neke

de Juanna Frantzisca Orunesu


"Prusu a fundu". No est petzi una cantzone de sos Kenze Neke, ma est finamentas su tìtulu de una mustra chi luego amus a pòdere visitare in sa marina de Thiniscole (La Caletta). Aprontada dae s'assòtziu "mOvimenTa!" paris cun su pub La Colmena, at a pertocare s'istòria de su prus mannu grupu combat rock sardu.

Fundados dae Rentzu Saporito (Pezzany) e Sandru Usai, sos Kenze Neke publicheint discos chi sunt de importu mannu pro s'istòria de sa mùsica sarda ma fintzas pro su messàgiu militante de màdrighe indipendentista e internatzionalista. Su primu album, essidu a campu su 1990, fiat una casseta demo intitulada "Chin sas armas o chin sas rosas"; sa cantzone omònima l'at cantada puru su tenore thiniscolesu Luisu Ozanu, grupu chi prus de una bia est artziadu a parcu in pare cun issos.

S'esòrdiu meru e sìncheru su 1992 cun "Naralu! De uve sese". In prus de sa bandera sarda, agatamus in sa coberta sa de sa Còrsica, s'irlandesa e s'Ikurrina basca cun bator pùngios chi s'aunint. In cussa formatzione, cun Saporito (boghe e chiterra) e Usai (bateria) bi fiant puru Tony Carta (bassu), Màssimu Lòriga (sassòfonu e armònica), Màssimu Circelli (chiterra solista) e Istèvene Ferrando (bateria e boghe). A pustis, cun sa essida de Carta intreit un'àteru cumponente istòricu de su grupu: Clàudiu Roccia.

Su 2006 in Sabarussa (in ue registreint su discu dòpiu "Artziati entu") totu cantos sos musitzistas chi ant collaboradu a su progetu Kenze Neke soneint cara a 15mìgia amantiosos.
In sa carriera issoro ant dadu valore a sa limba sarda impreende·la in belle totu cantos sos cumponimentos, ma su valore l’ant dadu finamentas a sa traditzione poètica: pensemus a Sa mundana cummèdia de Bore Pòddighe in intro de "Entula", a Pepinu Mereu cun "Liberos, rispettatos, uguales", a sos versos de "Pratobello", a sos mutos de "Ass'andira". Gasi etotu ant fatu cun su tenore (pensemus a s'intro de "Americanos, a balla chi bos bokene") e cun sas launeddas ("Boghes de pedra").

Sa parte manna de sos testos fiat polititzizada, comintzende dae "Kenze Neke" matessi, dedicada a s'anàrchicu Miali Schirru, mortu dae "deche sardos seperatos dae su regime". Cantzones de ispera, sas issoro, pro unu mundu lìberu dae cada opressione, e cuntzertos peri sa Sardigna, s'Itàlia, s'Europa. 
Como, cun custa mustra, amus a pòdere bìdere totu su chi sos musitzistas e carchi amantiosu ant regortu: discos, mallieddas, ispillas, locandinas, fotografias e àteru. S'espositzione l'ant a inaugurare su 14 de abrile, a sas 7 de merie, e at a pòdere èssere visitada fintzas a su 22 de làmpadas.