08/04/18

Su protzessu a Trapero e sa liberatzione de Puigdemont

de Lisandru BeccuIn s'ìnteri chi s'Ispagna cumintzat su protzessu a Josep Lluís Trapero (ex magiore de sos Mossos d'Esquadra), dae Europa arribant sinnales de solidariedade e democratzia.

S'Isvìtzera at respintu sa rechesta de arrestu pro Anna Gabriel (Cup) e at rispostu chi: «s'istadu elvèticu non cuntzedet sas estraditziones e cale si siat àtera forma de assistèntzia giuditziària pro su chi pertocat sos reatos polìticos».
Cara a sa chistione catalana ant espressadu solidariedade unos cantos polìticos tedescos, iscotzesos, italianos e fiammingos. Puru sos presidentes de Còrsica (Simeoni) e de Sardigna (Pigliaru) ant leadu positzione in manera pùblica cun duos comunicados difusos in sas retes sotziales.

S'Ispagna però non si firmat e sighit cun arrestos e cundennas. Paris cun Trapero ant a èssere protzessados fintzas Pere Soler (ex diretore de sos Mossos), Cèsar Puig (ex segretàriu generale de su Dipartimentu de s'internu) e Teresa Laplana (intendente). S'acusa, a su chi narat su giùighe de sa Corte de giustìtzia ispagnola Carmen Lamela, est sa de no àere impedidu s'atuatzione de su pranu istratègicu conca a s'indipendèntzia catalana.

In foras de sas làcanas ibèricas, imbetzes, sa mùsica est diferente. In Germània s'ex presidente catalanu at lassadu sa presone tedesca de Neumünster. Una borta sa chida, però, at a dèvere cumpàrrere in caserma e no at a pòdere abbandonare su territòriu tedescu.
Sa giustìtzia s'est pronuntziada eris. «Su reatu de rebellia non podet èssere aplicadu a s'ex guvernadore catalanu, – ant naradu sos giùighes – non b'at àpidu violèntzia peruna in sa conduta polìtica sua». Como, su Tribunale superiore tedescu tenet a disponimentu àteros duos meses de tempus pro valutare s'aplicabilidade de su reatu de apropiamentu illìtzitu.
A Charles Puigdemont lu firmeint su 25 de martzu in sa làcana cun sa Danimarca in base a su mandadu de arrestu europeu emìtidu dae s'Ispagna.

Pro sa liberatzione b'at chertu fintzas una cautzione de 75mìgia èuros. Dinare chi arribat dae sa caixa de resistència ordingiada dae Anc (Assemblea nacional catalana) e Òmnim.