30/05/18

Sa crisi italiana e sa dibata sarda

de Màuru Piredda

Afp©  2018 / Andreas Solaro

Mattarella? A bisu de Frantziscu Pigliaru at fatu bene ca nât chi «at reagidu cara a unu progetu perigulosu chi non fiat legitimadu dae sas ùrtimas eletziones». Pro s'ex assessore de sa Giunta sua, est a nàrrere Pàulu Maninchedda, «s'Itàlia s'est pèrdida». Ma su filòlogu macumeresu at annantu chi «sas fortzas polìticas de Sardigna non resessent nemmancu a mòvere dae sa crisi italiana pro afirmare sa chistione natzionale sarda». Est un'argumentu dìligu, a dae chi custa crisi paret prus una partida de fùbalu intre biaitos e àbbilas teutònicas. Duncas, comente si nch'insertant sos interessos sardos in custu disafiu?

Non nch'at coladu tempus meda dae cando in unu comunicadu de Autodeterminatzione podìamus lèghere chi «il presidente della Repubblica resta garanzia per tutti». S'iscritu esseit a campu in ocasione de sa bìsita de "l'uomo del Colle" pro sos 70 annos de s'istatutu. 

Chie non faeddat de garantzia est Pedru Frantziscu Devias, chi in su carrabusu b'abarrat in pare cun s'organizatzione sua: «At chertu impònnere s'indiritzu polìticu econòmicu de su ministru de s'Economia. Ruolu de garantzia est custu? Rispetu de su mandadu populare est?». Pro seguru non bi fiant sas francas suas in cussu comunicadu mentovadu. 

Ma nemmancu Anthony Muroni - torradu analista - sighit a lu carignare a Mattarella. Movende dae su paragone cun Cossiga e dae pagas sutalineaduras a sos faeddos de Temistocle Martines, ghetat una duda in sa mesa: «In una repùblica presidentziale semus?»

Chie imbetzet si nch'istèsiat de su totu dae sa dicotomia, belle torrende a propònnere sa narratzione sua in ocasione de su referendum costitutzionale, est Bustianu Cumpostu: «Savonistas e matarellistas», pro s'indipendentista bitzichesu, «sunt duas caras de su matessi dominadore»

E su partidu sardu? Torrende a sos interessos sardos, sos bator moros faeddant comente una cale si siat fortza sovranista tricolore: «Su diktat europeu e de sas potèntzias econòmicu-finantziàrias impreant spread, tassos, bond e àteru pro parare su pee a sos disinnos italianos»

Tocat a nos pònnere una pregonta istesiende·nos·nche dae sa dialètica fubalìstica: a beru su sovranismu italianu podet èssere una risposta a s'establishment europeu atuale? Conte, Savona o chie si siat, de cale parte de pòpulu diant dèvere èssere avocados? 

Pighemus sos faeddos de unu chi cun Savona cumpartziat petzi sa terra de orìgine. «Sos teòricos de sa burghesia italiana - naraiat Antoni Gramsci - sunt istados capatzes de fraigare su cuntzetu de "natzione proletària", est a nàrrere chi su pensamentu de Marx pertocaiat a sa gherra de s'Itàlia contra a sos àteros istados capitalistas e no a sa gherra de su proletariadu italianu contra a su capitalismu italianu»

E sos sardos, torrende sa Lira, prus sardos ant a èssere?