28/05/18

Savona, Salvini e sa felpa (grogu)birde

de Màuru PireddaParabenes a sos istudentes chi sunt a proa a sustènnere s'esame de Deretu costitutzionale. «Vostè nos faeddet de s'artìculu 92», diat pòdere pregontare su Professore. Pro seguru in medas diant abarrare su matessi a manos iscutas pro no àere cumpresu sa diferèntzia intre "proposta" e "nomina", pro su chi pertocat sos ministros. Diamus pòdere nàrrere, sulenos, chi sas acontèssidas de custas dies, ant a fàghere "giurisprudèntzia". Ma torremus a sa chistione. 

Giuseppe Conte no at a pòdere ismanniare su curriculum suo iscriende·bi "presidente del Consiglio nella XVIII legislatura" e Paolo Savona no at a èssere ministru de s'Economia. A la nàrrere totu canta, Salvini non nch'at a intrare a su Viminale, mancari chi unu afunda-barcones che a issu non dispraghiat a su presidente Mattarella. 

Alternativas a bi nd'aiat? Forsis. Savona, pro nàrrere, podiat intrare in s'iscuadra guvernativa finamentas sena su ministèriu (ammentemus·nos chi su de tres guvernos Berlusconi, s'economista sardu ghiaiat su Dipartimentu pro sas polìticas comunitàrias), ma est prus chi non craru chi su nùmene suo fiat unu casus belli. 

E como, guvernu Cottarelli a banda? Salvini essit a campu comente su chi diat pòdere capitalizare su cunsensu de sos chi aboghinant contra a su "golpe"; su M5s paret prus dèbile; Berlusconi est in sèmbalos, a dae chi como est torra candidàbile. 

Sas miradas? A sas eletziones noas. E comente? Salvini diat pòdere torrare a ghiare su tzentru-dereta cun Meloni e su tziu de Àrcore. Semper chi custu siat disponìbile a lu sighire. E s'ipòtesi de s'alleàntzia grogu-birde? Diat èssere un'evolutzione in su lèssicu de sos pentisteddados chi, grafiende ispigros, naraiant chi cun sa Lega b'aiat petzi unu "cuntratu". 

Ma diat èssere fintzas un'òriolu. Ca custa ipòtesi est a l'acrarire a sos eletores de manca chi ant miradu a sos isteddos de Grillo e Casaleggio.