12/03/20

Traballu e salude pro unu profetu colletivu

  
Democratzia, istrutzione e salude. De custu amus faeddadu torrende a abèrrere sa gazeta. Sos ùrtimos faeddos de su primu ministru, cunforma a s’espansione de su cuntàgiu e a sas medidas pro lu cuntènnere, tocant un’àteru fundamentu de sa narratzione (su primu artìculu) e de s’immaginàriu (sa roda dentata de atzàrgiu) costitutzionale italianu: est a nàrrere su traballu.

09/03/20

Salude, istrutzione, democratzia. Su chi nos narat su virus “Corona”

de Màuru Piredda e Lisandru Beccu


Su chi semus vivende in custas dies at a èssere pro seguru su chi amus a lèghere a pustis, iscritu con assussegu, in tratados de iscièntzias sotziales. Su ditzu “#...ai tempi del corona virus”, chi est de domo in sas retes (sotziales fintzas issas), at a èssere abusadu prus tando chi non como. Semper chi a cando a tando non b’apat un’emergèntzia noa.