Chie semus

"sa gazeta" est una e trina.
 

Sa redatzione difatis est nàschida tres bortas: una in su 1963, una in su 1980 e s'àtera in su 1986.
 

Tenet tres ànimas, ma sa carena est una.
 

Fortza, Voluntade e Atza in pare cun Rispetu, Tolleràntzia e Fantasia, nche cumpletant un'iscuadra faghidora e cun cosas meda de contare.
 

Istat in Sardigna, ma tenet alas mannas e ogru atentu e nch'issendet duncas a totue.

Est  pretentziosa, presumida e in unu, ùmile e echilibrada.
 

Punnat a informare e a s'informare, navighende a sechischìllia intre sas cubas de su mare mediàticu, oe semper prus tribisadu, pro nche cròmpere cantu prus in antis a su portu seguru de sa Connoschèntzia.
 

Su viàgiu est longu e che a onni viàgiu marinu tenet sas insìdias suas, ma sa gazeta at a chircare de nche las barigare sena dannu, sena anneu e sena pena.

Punnende a contraìghere su libru de sa Apocalisse chi minetzat narende chi a coa de totu sos tempos, mare non bi nd'at a àere prus.
 

Abergiamus duncas sas velas de sa passione e de sa resone e sa luta fitiana contra a s'ignoràntzia, a sa suferèntzia e a sa disparidade intre òmines, nch'at a èssere belle binta.

Bene bènnidu siat cada letore! (Mamàliu Pibesa)